Artikel 1 Definities

A.Huurovereenkomst – De overeenkomst tussen GoGo rentals en huurder voor het gebruik van het voertuig alsmede overige door huurder gehuurde producten van GoGo rentals.

B.Algemene voorwaarden – Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn voor elke klant van GoGo rentals.

C. Huurder – Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die klant is bij GoGo rentals.

D. Voertuig – Het door GoGo rentals beschikbaar gestelde voertuig voor gebruik door huurder.

E. Huurperiode- De op voorhand afgesproken periode waarin Huurder het voertuig mag gebruiken.

F. GoGo rentals – GoGo rentals is gevestigd te Palaceplein 7, 2202 ER Noordwijk. GoGorentals.nl is onderdeel van Spark007 B.V. Ingeschreven onder KvK nummer: 89304586

Artikel 2 Toepasselijkheid

A.Huurder betaalt voor ontvangst van het voertuig het volledige huurbedrag en gaat met het accepteren van het voertuig akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

B. Genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 3. De huurovereenkomst

A.Huurder krijgt tijdens de looptijd van de huurovereenkomst de beschikking over een voertuig.

B.Het voertuig in geval van een fiets wordt geleverd met een ringslot, een kettingslot en een sleutel.

C.Verhuurder beschikt over een reservesleutel.

D. Bij verlies of stukgaan van de sleutel door huurder dient huurder bij verhuurder de kosten voor een nieuwe sleutel te betalen a Euro 15,-

E. Huurder dient bij het huren van een voertuig altijd een geldig legitimatiebewijs te kunnen tonen.

F. Bij het aflopen van de huurperiode heeft de verhuurder het recht het voertuig terug te halen.

Artikel 4. Gebruik voertuig

A. Huurder is verplicht goede zorg te dragen voor het voertuig en alle voorzorgsmaatregelen te treffen die nodig zijn om het voertuig en de overige toebehoren te beschermen tegen beschadiging, verlies of diefstal.

B. Het is verboden om met meer dan een persoon op het voertuig, in geval van een fiets te zitten, kinderzitjes uitgezonderd.

C. De partijen verklaren, in geval van een fiets, het aantal kilometers dat de kilometerteller aangeeft als juist te aanvaarden.

Artikel 5. Extra kosten

A.Gedurende de tijd dat de huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van het voertuig voor rekening van de huurder, hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, opladen, stalling en bandenreparaties.

B.Eventuele sleep- en transportkosten van het voertuig en/of (bij)rijder(s) zijn voor rekening van de huurder.

C.Reparaties aan het voertuig zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 6. Aansprakelijkheid, verzekering en schade

A.De huurder is aansprakelijk voor schade door, maar niet uitsluitend, verlies of oneigenlijk gebruik van het voertuig, sleutels en sloten.

B. De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er voor de voertuigen geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan een WA-verzekering. De WA-verzekering heeft een maximaal eigen risico van Euro 500,-. Bij schade aan derde door toedoen van huurder is het eigen risico voor rekening van huurder. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten zijn, moeten door de huurder zelf voor eigen rekening worden gesloten.

C. De huurder is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die gedurende de huurperiode aan het voertuig met toebehoren mocht worden toegebracht. De daaruit voortvloeiende gevolgschade, wel of niet met schuld van de huurder en ongeacht of zoiets in of buiten overmacht geschiedt. De staat waarin huurder het voertuig ontvangt zal bij aanvang worden bepaald en door ondertekening van deze overeenkomst worden vastgelegd.

D. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

E. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve maatregelen e.d. die aan de verhuurder worden opgelegd ter zake van gedurende de huurtijd door de huurder en/of bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve maatregelen draagt de huurder in relatie tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook daarbuiten, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

F. Bij schade of diefstal wel of niet ontstaan door schuld van de huurder, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de kennisgeving en bij niet opvolgen van instructies, zal huurder voor de, door dit verzuim eventueel voor verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Het eigen risico bedraagt maximaal Euro 500,- voor de WA-verzekering.

G. Voor eventuele kosten en/of schade welke door de huurder of de bestuurder van het voertuig of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enig schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van het voertuig met toebehoren of aan derde toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

H. Indien sprake is van diefstal of vermissing van het voertuig dient huurder zo snel mogelijk contact op te nemen met verhuurder.

I. Huurder dient een vast bedrag te betalen aan verhuurder indien het voertuig gestolen wordt tijdens de afgesproken huurperiode. De bedragen zijn als volgt gedefinieerd:

-E-Fatbike Euro 1500,- -E-bike Euro 1000,- -Mountainbike Euro 750,- -Beachcruiser Euro 500,- -Fiets Euro 350,- -Kinderzitje Euro 50,-

J. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van goederen van de huurder.

Artikel 7 Looptijd Huurovereenkomst

A. Huurder dient het voertuig voor het einde van de huurperiode in te leveren bij verhuurder. B. Bij langer gebruik van het voertuig dan vooraf overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van de overeenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden. Per voertuig bedraagt dit per heel half uur Euro 20,- , per uur bedraagt dit Euro 10,- en per dag Euro 75,-.

C. De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst altijd zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, wanneer naar zijn oordeel het voertuig door de huurder niet op zorgvuldige manier wordt gebruikt. Een dergelijke ontbinding van de overeenkomst ontdoet huurder niet van zijn verplichting om te betalen voor de tijd waarin huurder het voertuig of voertuigen in gebruik heeft genomen en is verplicht deze betalingen te voldoen en heeft huurder in geen geval recht op teruggave van de betaalde huurpenningen.

D. Ontbinding van de huurovereenkomst is tevens per direct mogelijk in de volgende gevallen:

  • – Doorverkoop van huurfiets aan derden door huurder.
  • – Agressief gedrag van huurder tegenover verhuurder.

Artikel 8 Waarborgsom
A.De huurder betaalt een borg van Euro 50,- per voertuig voor aanvang van de verhuur.
De borg krijgt de huurder terug na de huurperiode als het voertuig of de voertuigen in dezelfde staat als bij ontvangst teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsom te verrekenen. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door huurder kan hiervoor, wanneer nodig aangewend worden.
B.Bij eventuele schade en/of diefstal tijdens de huurperiode, dient huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen. Wanneer de huurder schade aan het voertuig toebrengt en dit niet meldt of verzwijgt naar de verhuurder, staat hier een boete tegenover van Euro 50,- per voertuig. Deze is exclusief de betaalde waarborgsom of schade/ reparatiekosten van het voertuig. Het hiervoor genoemde geldt per voertuig.

Artikel 9 Privacy

De van u gevraagde persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het maken van uw reservering. Na het passeren van uw reserveringsdatum worden al uw persoonlijke gegevens direct uit onze systemen verwijderd.

Artikel 10 Nederlands recht

A. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

B. Bij eventuele geschillen tussen verhuurder en huurder, bepaalt verhuurder de locatie van de bevoegde rechtbank om kennis te nemen van het geschil.